ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αναρτητέα στο διαύγεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                       Νάξος  11/07/ 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
                                                                 Aριθμ πρωτ. 9237
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους σχετικά με  την με αριθμ ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωση για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ότι επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω Ανακοίνωση, διότι δεν δημοσιεύτηκε η Περίληψη της από δεύτερη εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων  μετά από το με αριθμ πρωτ. 8347/27-6-2013 διαβιβαστικό μας έγγραφο, όπως απαιτείτο  και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τηρηθούν οι προθεσμίες που είχαν ανακοινωθεί .
Συνεπώς καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  και με επικαιροποιημένα μόνο όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.  Η υποβολή εκ νέου των αιτήσεων συμμετοχής  θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες.
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο :22853 60146  Αρμόδια υπάλληλος : 
Ε. Παπαδοπούλου 
                                                                    
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Comments are closed.