Επαναληπτική Δημοπρασία Μίσθωσης Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στη Δ.Ε. Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Νάξος, 10-2-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.:3021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα : Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης
Πληρ: Ν. Τριανταφύλλου
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
84300 Νάξος
Τηλέφωνο.: 2285360138
Φαξ : 2285023570
e-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει

Επαναληπτική φανερή , προφορική , μειοδοτική, δημόσια δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει έκταση από πέντε (5) έως οκτώ (8) στρέμματα, να βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού οποιασδήποτε Κοινότητας της Δ.Ε. Νάξου και σε απόσταση από 2χλμ. από αυτήν και έως 100 τουλάχιστον μέτρα από την πλησιέστερη κατοικία και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 10χιλ. από την πόλη της Νάξου.
Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης , καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά έως και τις 19/2/2020 ημέρα Τετάρτη. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στη συνέχεια η δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην αρμόδια Επιτροπή καταλληλότητας και εκτίμησης κινητών και ακινήτων , η οποία συντάσσει σχετική έκθεση. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα .

Οι λοιποί όροι διακήρυξης της δημοπρασίας περιλαμβάνονται στην με αριθμ πρωτ. 21762/2-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΟΗΩΚΗ-Κ46) διακήρυξη.

Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης για τη δημοπρασία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Δ/νση Τοπικής Οικον/κής Ανάπτυξης) στο τηλέφωνο: (22853-60134) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.