ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος,31-05-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ: 6440
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2011

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 
Προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  97.785,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.23%.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Iουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης  12:00 π.μ.  ώρα λήξης 13:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 3.975,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360147).

 

Ο Δήμαρχος
  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης                                               

Σχόλια are closed.