Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ 
 

Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου 2010 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.999,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1.250,00 €.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 2285360100).

Η διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu.

Συνημμένα Έντυπα:
Διακήρυξη
Γενικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Προυπολογισμός
Προυπολογισμός Προσφοράς
Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Τσαγκλής Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.