Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ   (24.600 ευρώ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο: Προμήθεια συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και μετρήσεων ύδρευσης μέσω τερματικών χειρός (PDA) To έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας»

 

Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού: 31/8/2009 και ώρα 12:00

Διαβάστε αναλυτικά τη Διακήρυξη

Σχόλια are closed.