Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       
Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ξυλείας για περίφραξη αλσυλλίων Σαγκρίου Δήμου Νάξου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.995,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 26/10/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1.249,80 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€ 15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο    www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα έγγραφα:
Διακήρυξη
Μελέτη
Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Tσαγκλής Χαράλαμπος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.