Επαύξηση δυναμικότητας κατά 80m3/ημέρα της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης (150m3/ημέρα) στη Δονούσα

A view of a new desalination plant is seen in the city of Hadera, Israel, Sunday, May 16, 2010. Israel on Sunday dedicated a water desalination plant designed to help alleviate the country's chronic water shortage. The plant, on the mediterranean coast south of the port city of Haifa, is the third of five planned desalination facilities expected to provide two third of Israel's drinking water. (AP Photo/Ariel Schalit)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 16/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                           Αριθμός Πρωτοκόλλου: 24047/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 80m3/ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ (150m3/ΗΜΕΡΑ) ΣΤΗ ΔΟΝΟΥΣΑ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.780,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η Μελέτη αφορά σε ενιαία προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
καα

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.