Επείγουσα Αποκατάσταση Ζημιών μετά τη Θεομηνία από τις 5 έως τις 9-1-2020 για την προστασία της πηγής στη θέση Μελιτίνης της Κοινότητας Μονής & του Αντλιοστασίου Ύδρευσης του οικισμού Μύλοι της Κοινότητας Μελάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                          Νάξος: 29-01-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                         α.π.: 2224

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή έργου με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης
ΕΡΓΟ
“Επείγουσα Αποκατάσταση Ζημιών μετά τη Θεομηνία από τις 5 έως τις 9-1-2020
για την προστασία της πηγής στη θέση Μελιτίνης της Κοινότητας Μονής & του Αντλιοστασίου Ύδρευσης του οικισμού Μύλοι της Κοινότητας Μελάνων”

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν της Υπ’ αριθμό: 28/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ0ΩΚΗ-3ΕΙ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί την 05-02-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς κατηγορίας Οικοδομικών Έργων, Τάξης Α1 και Άνω:
1. ΜΤ ΑΤΕ
2. ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
3. ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ
να προσέλθουν στο Δημαρχείο Νάξου, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Επείγουσα Αποκατάσταση Ζημιών μετά τη Θεομηνία από τις 5 έως τις 9-1-2020 για την προστασία της πηγής στη θέση Μελιτίνης της Κοινότητας Μονής & του Αντλιοστασίου Ύδρευσης του οικισμού Μύλοι της Κοινότητας Μελάνων”
2. Οι όροι της διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν με την 28/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ0ΩΚΗ-3ΕΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.e-naxos.eu) και αναρτήθηκαν στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δήμου, είναι συνημμένοι στην παρούσα πρόσκληση, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Λοιπά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν και από την ιστοσελίδα του Δήμου, που έχει αναρτηθεί η μελέτη ή και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 52.411,10€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Η διαδικασία για την κατασκευή του έργου με διαπραγμάτευση εγκρίθηκε με την με αριθμό 28/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ0ΩΚΗ-3ΕΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Συνημμένο αρχείο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤ. ΛΙΑΝΟΣ

Comments are closed.