ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Νάξος, 20/9/2022  AΠ 16778/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών
και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Βασιλάκης Μάρκος
Τηλέφωνο : 2285360119
Ηλ. ταχυδρ.: mvasilakis@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1 ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2 ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.
3 ΜΤ Α.Τ.Ε.
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τ.Ε.Ε. Ηλ. Ταχ.: meletes@central.tee.gr
2. Ιστοσελίδα Δήμου Ηλ. Ταχ.: iservos@naxos.gov.gr

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 967/18-8-2022 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. 1109/20-9-2022 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμό καλούμενων φορέων και αρμόδιου υπαλλήλου για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών.
δ. Με αρ. Α-1580/22-8-22 (ΑΔΑ: 6ΔΦ1ΩΚΗ-3ΥΗ – ΑΔΑΜ: 22REQ011145211) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας προσκαλούμε να υποβάλετε Προσφορά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα κόμμα Ενενήντα Πέντε Ευρώ (59.999,95 € πλέον ΦΠΑ 0%). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2022 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με ΚΑ 63-7312.009.
Η προσφορά υποβάλλεται από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 13Α της ΚΥΑ 166278/25-06-2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τεύχος Β’), έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, στην ελληνική γλώσσα. Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας απαιτείται να είναι πιστοποιημένος χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον εργολήπτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρθρα 304 και 305 του ν.4412/2016 (Α’147) και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr) και υπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (παρ.9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016).
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/216).
2. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 74 του ν.4412/2016).
4. Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή εμπειροτεχνικού σε ισχύ, στην κατηγορία Υδραυλικά έργα.
5. Οικονομική Προσφορά (το παραγόμενο από το σύστημα έντυπο της οικονομικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένο).
Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ.γ της παρ.3 του άρθρου 330 του ν.4412/2016 (Α’147).
Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 330 του ν.4412/2016 (Α’147) και δημοσιεύεται εκτός από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
− Σχετικά έγγραφα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
− ΦΔΣ/NA2205/Α14
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος
Ο Δήμαρχος

Σχόλια are closed.