Αφαλάτωση Κουφονησίων

Αφαλάτωση Κουφονησίων

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5029399
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.6.β.2 – Ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αποτελείται από 1 υποέργο που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 600 κ.μ. ποσίμου νερού στη θέση «Παριανός» της Νήσου Κουφονησίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για επέκταση της υφιστάμενης.
Στο αντικείμενο της σύμβασης, πλην της προμήθειας και εγκατάστασης της νέας μονάδας πάνω από την ήδη υφιστάμενη, περιλαμβάνονται επίσης η διάνοιξη και αξιοποίηση δύο νέων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού, η κατασκευή ειδικής μεταλλικής βάσης για την τοποθέτηση της μονάδας, η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) εφεδρικής ισχύος 350kVA κλειστού τύπου εντός φορητού μεταλλικού κιβωτίου (container), δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία από τον ανάδοχο και η εκπαίδευση έως τριών εκπροσώπων του αναθέτοντος φορέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την υλοποίηση της πράξης ικανοποιούνται οι ανάγκες για πόσιμο νερό στα Κουφονήσια, βελτιώνονται οι υποδομές ύδρευσης και η ποιότητα του νερού καθώς ταυτόχρονα διασφαλίζεται η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, η βιωσιμότητα και η επάρκεια σε πόσιμο νερό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Αυτονομία στην υδροδότηση του νησιού και βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ο ωφελούμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 425 άτομα (προβολή στο 2018 της απογραφής 2011) με δυνατότητα εξυπηρέτησης 3601 ατόμων (πρόβλεψη 20ετίας).

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: 550.000,00 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 275.000,00 €
ΜΗ ΕΠΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΦΠΑ):
132.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 682.000,00€

Αφαλάτωση Κουφονησίων

Αφαλάτωση Κουφονησίων

Σχόλια are closed.