Επιμόρφωση εξ αποστάσεως με μονοήμερο σεμινάριο του προσωπικού με θέμα: Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 12/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                              Αριθμός Πρωτοκόλλου   21100/2020    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                          Προς: PROJECT Training & consulting Ltd
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-29249

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: Επιμόρφωση εξ αποστάσεως με μονοήμερο σεμινάριο του προσωπικού με θέμα: Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων»

 

 Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 160,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 20912/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1556, ΑΔΑ : 69YΞΩΚΗ-ΜΗ5 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : Επιμόρφωση εξ αποστάσεως με μονοήμερο σεμινάριο του προσωπικού με θέμα: « Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων»

 

 

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 160,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

 

 

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.