ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 20 Δεκεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 23792

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα

Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου                                    Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

84300 Νάξος

Τηλέφωνο.: 2285360134

Φαξ : 2285023570

e-mail : aggeli@naxos.gov.gr

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Διαδικτυακού Μάρκετινγκ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 8.928,01 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της εργασίας «Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Διαδικτυακού Μάρκετινγκ», από σήμερα Παρασκευή 20-12-2019 έως και την Τρίτη 24-12-2019 και ώρα 12:00 μμ προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.       Αντίγραφα συμβάσεων ή πρωτόκολλα παραλαβής κάθε σύμβασης ή βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής περί έγκαιρης παράδοσης και καλής συνεργασίας.

2.       Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Πρότυπο

3.       Φορολογική Ενημερότητα

4.       Ασφαλιστική Ενημερότητα

5.       Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου

Παροχή υπηρεσίας: Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Διαδικτυακού Μάρκετινγκ

ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 8.928,01 €

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Συνημμένο αρχείο

 

Ο  Δήμαρχος

και με ε.ε.

 

Ευάγγελος Κατσαράς

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Συν/να:

Η σχετική μελέτη της Δ.Τ.Ο.Α.
Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Σχόλια are closed.