Επισκευές βλαβών, μετά ανταλλακτικών και χημικός καθαρισμός στην αφαλάτωση Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 25/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                      Αριθμός Πρωτοκόλλου 22069/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: ΥΠΑΕΝ
Θ.Σ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΕ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Επισκευές βλαβών, μετά ανταλλακτικών και χημικός καθαρισμός
στην αφαλάτωση Σχοινούσας

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Επισκευές βλαβών, μετά ανταλλακτικών και χημικός καθαρισμός στην αφαλάτωση Σχοινούσας » από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. ΚΑΔ επιχείρησης

Συνημμένα

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Comments are closed.