Επισκευή βλαβών εξοπλισμού αφαλάτωσης Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Τηλ.: 22853 60101
E-mail: naxos@naxos.gov.gr

Αρ. πρωτ. 14704/23-8-2021

Προς: ΥΠΑΕΝ Θ.Σ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΕ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Επισκευή βλαβών εξοπλισμού αφαλάτωσης Σχοινούσας

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία «Επισκευή βλαβών εξοπλισμού αφαλάτωσης Σχοινούσας» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας από Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 έως και Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.713,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον (Ν.4782/2021)

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/201 και σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
Τεχνική Έκθεση

Σχόλια are closed.