ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 05-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ. : 15721
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  ανά ομάδα εργασιών επί του τιμολογίου της μελέτης, για την παροχή υπηρεσιών «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  69.427,16 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. ώρα λήξης 10:00 μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360113).

Συνημμένα έγγραφα

Ο Δήμαρχος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.