ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αριθ Πρωτ. 17834
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      19PROC005692165 2019-10-11
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    Νάξος,  11/10/2019
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Τηλ.: 2285360100, 153
Fax : 2285023570
Πληροφορίες : Γ.Μανδηλαράς
84300 – Χώρα Νάξου
Ηλ. Ταχυδρ.: gman @naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-Naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ» (CPV : 452113315-4 Εργασίες κατασκευής κτιρίων για στάσεις Λεωφορείων ), με προϋπολογισμό 31.980,01 ΕΥΡΩ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & , για έργα κατηγορίας H-M .
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές:
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως μέχρι τις /08/2019. Επιπλέον είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα ως άνω τεύχη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή διαγωνισμοί.
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 24 /10 /2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε με κατάθεση στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε με συστημένη επιστολή προς τον Αναθέτοντα Φορέα, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα Φορέα (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Τ.Κ .84300 – Χώρα Νάξου). Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 /10/2019, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00π.μ., στο Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 515,81 ΕΥΡΩ.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019 σε βάρος του Κ.Α.30-7331.004 ), με αρ. Α.Α.Υ.: Α-1145 (ΑΔΑ: Ψ7ΨΞΩΚΗ-ΞΛΩ και ΑΔΑΜ: 19REQ005490459.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Α1 τάξης και άνω για έργα Η-Μ που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ.4, του άρ.20, του Ν.3669/08, για το ανεκτέλεστο μέρος δημοσίων συμβάσεων ή να είναι εγγεγραμμένοι στα Εμπειροτεχνικά Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για αντίστοιχη κατηγορίας έργων, β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και γ) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρ. 23.5 και 23.6 της οικείας διακήρυξης.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου. Προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και κατά της διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360153 , FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gman@naxos.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γ. Μανδηλαράς .
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 11 /10/2019.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.