ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, πρόκειται να αναθέσει απ ευθείας το έργο «Επισκευή σχολείου Δανακού», με συνολικό προϋπολογισμό 11.832,23 ΕΥΡΩ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν διδικτυακά όσον αφορά τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (Τεχνική περιγραφή προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π). Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη, δίδονται στο τηλέφωνο 2285360128, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαργαρίτη Σταματία.

3. Σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη διαδικασία ανάθεσης της εργολαβίας, αρμόδιος για πληροφορίες είναι ο αντιδήμαρχος κος Απόστολος Ψαρράς, τηλ. επικοινωνίας  2285360152.

4. Για την ανάθεση γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή, κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία Οικοδομικών,  β) Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, εφόσον μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγορίας Οικοδομικά, προϋπολογισμού 10.200,00€.

4.. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Σ.Α.Τ.Α.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

5. Η απ ευθείας ανάθεση θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα αρχεία
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
Ψαρράς Απόστολος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.