Επισκευή της μεμβράνης και αντικατάσταση τμήματος υδρορροής και ανακατασκευή της και αποκατάσταση τμήματος τοιχοποιίας και της μόνωσης με επίστρωση ελαστομερούς υλικού του κλειστού Γυμναστηρίου Δημήτριος Περιστεράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                            Η.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  & ΣΙΑ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Επισκευή της μεμβράνης και αντικατάσταση τμήματος υδρορροής και ανακατασκευή της και αποκατάσταση τμήματος τοιχοποιίας και της μόνωσης με επίστρωση ελαστομερούς υλικού του κλειστού Γυμναστηρίου Δημήτριος Περιστεράκης»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την αρ.πρωτ.15610/2020, Α-1292/08.09.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ : 600ΔΩΚΗ-5Β5 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευή της μεμβράνης και αντικατάσταση τμήματος υδρορροής και ανακατασκευή της και αποκατάσταση τμήματος τοιχοποιίας και της μόνωσης με επίστρωση ελαστομερούς υλικού του κλειστού Γυμναστηρίου Δημήτριος Περιστεράκης» του Δήμου Νάξου & ΜΚ από σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Υπηρεσία : «Επισκευή της μεμβράνης και αντικατάσταση τμήματος υδρορροής και ανακατασκευή της και αποκατάσταση τμήματος τοιχοποιίας και της μόνωσης με επίστρωση ελαστομερούς υλικού του κλειστού Γυμναστηρίου Δημήτριος Περιστεράκης» του Δήμου Νάξου & ΜΚ ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 2.976,00 €.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.