ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος, 04-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ. Πρωτ. : 7090
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
–  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2013»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  ανά ομάδα εργασιών επί του τιμολογίου της μελέτης, για την παροχή υπηρεσιών «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των  παραπάνω εργασιών, συνολικού  προϋπολογισμού  149.985,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20 η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. ώρα λήξης 10:00 μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι με γνώση του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου. 
Αρμόδιος: Κιουλαφής Ειρηναίος , Διεύθυνση: Χώρα Νάξου.
Τηλέφωνο: 2285360113
Ο Δήμαρχος
καα
Ανεβλαβής Αργύριος 
Αντιδήμαρχος 
   

Σχόλια are closed.