ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση     : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας  : 84300
Τηλέφωνο      : 2285360100
FAX                : 2285023570
 Νάξος, 8/6/2012
Αρ. Πρωτ. :οικ.7849  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την  Tετάρτη 13 Ιουνίου 2012, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Tην Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, πρ/σμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

                                                         Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

                                                          Ζουγανέλης Εμμανουήλ
                                                      Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 

Σχόλια are closed.