ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου σχετικά με:
 • Την ποιότητα ζωής.
 • Τη χωροταξία.
 • Την πολεοδομία.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος.

Λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Α. ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ:

 • Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
 • Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. (Οι αρμοδιότητες 1. και 2. δεν ασκούνται από την Επιτροπή όταν το κατάστημα/επιχείρηση που αιτείται άδειας λειτουργίας ή άδειας μουσικής ευρίσκεται στην περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει το οικείο Συμβούλιο). .
 • Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
  (Ασκείται για όλη την περιφέρεια του Δήμου).
 • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
  (Ασκείται για όλη την περιφέρεια του Δήμου. - Μόνο σε δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων η αρμοδιότητα ασκείται από το συμβούλιο των Δημοτικών Κοινοτήτων, επειδή σε αυτούς του δήμους δεν συνιστάται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

Β. ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Β.1 ΘΕΜΑΤΑ
 • Καθορισμού χρήσεων γης.
 • Ρυθμιστικών σχεδίων.
 • Προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων.
 • Οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων.
 • Εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
 • Πολεοδομικών μελετών.
 • Ανάπλασης περιοχών.
 • Πολεοδομικών επεμβάσεων.
 • Χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης.
 • Ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών.
 • Πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών.
 • Αποζημίωσης ρυμοτομούμενων.
 • Πολεοδομικών ρυθμίσεων.
 • Εισφοράς σε γη ή σε χρήμα.
 • Περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.).
 • Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών.

Β.2 ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του Ν. 2508/1997, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και άλλων σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων.

Β.3 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ των άρθρων 79 και 82 του Δ.Κ.Κ.
Η απόφαση για τα θέματα καταστημάτων και μουσικής λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Η επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που ασκεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

α/ΑΟνοματεπώνυμο
1 Μαργαρίτη Παρασκευή
2Ορφανός Ηλίας
3 Πιτταράς Αντώνιος
4 Μαράκης Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

α/ΑΟνοματεπώνυμο
1 Σιδερής Νικόλαος
2 Τσολάκης Ιωάννης
3 Κάρλοβιτς Νικόλαος
4 Βάβουλας Εμμανουήλ
5 Φουτάκογλου Αικατερίνη