ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος 29/7/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Αρ. Πρωτ.-10198 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  8ης/26-7-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑΤΑ EΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
30/2013

Επαναπροσδιορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεση) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.
Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον επαναπροσδιορισμό τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεση) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης, ως εξής:

Για τη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου:

7 τμήματα του Αγίου Προκοπίου, κατάληψη (ΑΠ1:20*10=200 τ.μ.), (ΑΠ2:20*15=300τ.μ.), (ΑΠ3:20*15=300τ.μ.), (ΑΠ4:20*5=100τ.μ.), (ΑΠ5:20*5=100 τ.μ.),    (ΑΠ6:20*5=100 τ.μ.),     (ΑΠ7:20*10=200 τ.μ.).

9 τμήματα της Πλάκας, (Π1-Π2-Π3-Π4-Π5-Π6-Π7-Π8-Π9), κατάληψη 20*5=100 τ.μ. έκαστο.

Για την Τ.Κ. Βίβλου:

4 τμήματα της Πλάκας, (Π10-Π11-Π12-Π13), κατάληψη 20*5=100 τ.μ. έκαστο.

Για την Τ.Κ. Σαγκρίου:

1 τμήμα της Μικρής Βίγλας, αριστερά της ταβέρνας Λιόφαγου, κατάληψη 20*5=100 τ.μ.

1 τμήμα του Καστρακίου, στο λιμανάκι δεξιά, πλησίον των ενοικιαζόμενων δωματίων Εμμαν. Μαράκη, κατάληψη 20*5=100 τ.μ.

1 τμήμα της Γλυφάδας πλησίον της ταβέρνας Βενιεράκη, κατάληψη 20*5=100 τ.μ.

Για την Τ.Κ. Κυνιδάρου:

1 τμήμα στη θέση «Γλατζιά» κατάληψη 20*5=100 τ.μ.

Για την Τ.Κ. Εγγαρών:

1 τμήμα στη θέση «Αμμίτης», κατάληψη 20*5=100 τ.μ.,

όπως αυτά απεικονίζονται σε επτά (7) αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» που προσκόμισε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
31/2013

Αίτηση Σαλτερή Μαρίας του Δημητρίου για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Εποχιακό Καφεστιατόριο» στην περιοχή Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 9384/25-7-2012 εκδοθείσας άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα έως 30/09/2013, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 835/28-9-2004 εγκριτική απόφαση του πρώην Γραφείου Υγείας Πρόνοιας Επαρχείου Νάξου.

32/2013

Αίτηση Σαλτερή Αθανασίας του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυχής» στην περιοχή Καστρακίου της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στην εν θέματι αναφερόμενη, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος, το οποίο προτίθεται να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυχής» στην περιοχή Καστρακίου της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

                                                                                                                        

                                                                              

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

           

                                                                                                                 Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.