ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος 4/2/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ.-1442  –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  1ης/31-1-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
1/2014

Αίτηση PULAJ MARK του GJERGJ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (πίστα αυτοκινητιδίων -καρτ) -Μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής» στην Τ.Κ. Γαλανάδου.

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στον αιτούντα, με σκοπό αυτό να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (πίστα αυτοκινητιδίων -καρτ) -Μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής» στην Τ.Κ. Γαλανάδου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πριν την έκδοση της οριστικής άδειας λειτουργίας θα προσκομιστεί βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία θα πιστοποιείται η   υλοποίηση της λύσης που προτείνεται στο υπ' αριθμ. 3420/15-11-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης και στο από Οκτωβρίου 2013 συνημμένο του τοπογραφικό.
         Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
2/2014

Αίτηση ΜΑΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος-Αναψυχής-Λιανικής διάθεσης τροφίμων» στην Τ.Κ. Γαλήνης.

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στον αιτούντα, με σκοπό αυτό να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος-Αναψυχής-Λιανικής διάθεσης τροφίμων» στην Τ.Κ. Γαλήνης.
         Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

 

 

 

Σχόλια are closed.