ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αριθμ. πρωτ. 15760

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στο Δήμο.

Δικαιούχοι:

Είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για να είναι επιτρεπτή η κατά το άρθρο 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ενώσεις προσώπων, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61, 78 και 83 του Αστικού Κώδικα).

Ορισμός:

 Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές (όπως οι διαλέξεις, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), καθώς και εκείνες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον τούτο αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου. 

Διαδικασία – Δικαιολογητικά:

1.       Ο φορέας που ζητά την επιχορήγηση πρέπει να έχει υποβάλει προς το Δήμο αίτηση,  με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση.

2.       Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

3.       Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος.

4.       Προϋπολογισμός του συλλόγου για το έτος 2014.

5.       Καταστατικό του συλλόγου.

Για αιτούμενη επιχορήγηση μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ:

 Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμο­ποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
Για αιτούμενη επιχορήγηση πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ: α) Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. β) Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.

6.       Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου (πρακτικό Γ.Σ. έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων) και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2012 και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013)

7.       Αθεώρητο τιμολόγιο.

8.       Φορολογική ενημερότητα.

9.        Ασφαλιστική ενημερότητα.

10.   Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης θα κατατεθεί στο Δήμο πρακτικό του Δ.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν στο Δήμο έως τις 15/11/2013.

Δεν επιχορηγούνται:

·         Οι αιτήσεις στις οποίες δεν προσδιορίζονται οι επιμέρους εκδηλώσεις στις οποίες αφορά, ούτε επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός των εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

·         Εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση προς το Δήμο.

·         Εκδηλώσεις που έχουν προηγηθεί χρονικά της αιτούμενης επιχορήγησης.

·         Εκδηλώσεις σωματείων που αφορούν στην ψυχαγωγία των μελών τους και όχι στην υλοποίηση συγκεκριμένης κοινωνικής ή πολιτιστικής εκδήλωσης.

·         Μελλοντικές και αβέβαιες ως προς την διενέργεια τους δραστηριότητες , έστω και πολιτιστικού χαραχτήρα.

·          Οι σύλλογοι των οποίων οι σκοποί εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των μελών του και όχι την προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής ανάπτυξης των κατοίκων της περιοχής και η επιχορήγηση προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και όχι για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·         Οι σύλλογοι για τους οποίους δεν αποδεικνύεται από το καταστατικό τους ότι έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού.

 

Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Διοικ. & Οικ/κων Υπηρεσιών

Ελένη      Καμπούρη

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.