Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου» (CPV: 45432130-4 ), με προϋπολογισμό 16.586,67 ΕΥΡΩ

Συνημμένα Έγγραφα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την υποβολή προσφοράς είναι : 1. Η εγγυητική συμμετοχής και 2. το ΤΕΥΔ (άρθρα 15 και 24.2 της διακήρυξης).

Comments are closed.