Εργασία καθαρισμού υδραύλακα άρδευσης κοινότητας Μελάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                     Προς:
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 0                                                                              Βασιλάκη Νικόλαο
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «Εργασία καθαρισμού υδραύλακα άρδευσης κοινότητας Μελάνων» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (2.895,40 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.019 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε κλειστό φάκελο, έως τις 04-06-2021 και ώρα 12:00.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

Σταμάτης Βερύκοκκος

 

Σχόλια are closed.