Εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης παραλιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 10783/01-07-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα
Τηλέφωνο.: 2285360134 Προς: κ. Γεώργιο Μαργαρίτη
Ξυλουργικές εργασίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης παραλιών»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης παραλιών» από Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 έως και Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.
H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα
2. K.A.Δ. επιχείρησης

Παροχή υπηρεσίας: : «Εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης παραλιών» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 2.480,00 €.

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

Ευάγγελος Κατσαράς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.