Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών ορεινής και πεδινής Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Νεκταρία Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 22853 60138
Email: ntri@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών ορεινής και πεδινής Νάξου»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 14.979,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Υπηρεσία Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών ορεινής και πεδινής Νάξου »
από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.