Εργασίες καθαρισμού χανδακιών κοιτών ρεμάτων κ.τ.λ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε. Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702                                                   Νάξος, 28/12/2018
Τηλ.: 2285360100, 117                                                    Αρ. Πρωτ.: οικ.23157
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: kfragkiskou@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού χανδακιών κοιτών ρεμάτων κ.τ.λ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε. Δρυμαλίας», προϋπολογισμού 20.016,70€ με το Φ.Π.Α.
2) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360145-143, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kfragkiskou@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φραγκίσκου Αικ.
3) Κωδικός CPV: 45233229-0
4) Η παρούσα δημόσια σύμβαση αφορά στις εργασίες καθαρισμού των χανδακιών παραπλεύρως του οδικού δικτύου, από το φράγμα της Φανερωμένης έως και τα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Απόλλωνα, καθώς και των υφιστάμενων τεχνικών έργων ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων για την πρόληψη και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
5) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 9:30 μ.μ. ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
7) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του άρθρου 117 του Ν.4412/16.
8) Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
9) Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-6162.018 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου.
10) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται και εκτελούν ανάλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ιδιόκτητο ή μισθωμένο.
11) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.