Νάξος, 3 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 3966
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΕΤΟΥΣ 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την <23η> του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν εκτελέσει ή εκτελούν κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών παρόμοιες εργασίες λειτουργίας και συντήρησης Βιολογικών Καθαρισμών, σε Δήμους, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και ΝΠΔΔ στην Ελλάδα ή αντίστοιχα σε χώρες της ΕΕ.
Εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά της τεχνικής – επαγγελματικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που αφορούν στο σύνολο των περιφερειακών ΒΙΟΚΑ του Δήμου, οι οποίοι αναφέρονται στη συγκεκριμένη μελέτη.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 79.200,00€, συν Φ.Π.Α. 16% 12.672,00€ = 91.872,00 €.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 1.584,00€ (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισότιμου ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς την παραλαβή των τευχών διακήρυξης (με την καταβολή του ποσού των δέκα ευρώ (10,00€)), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2285360104 και 2285360176.

Συνημμένα Έγγραφα

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
          ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.