ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ έτους 2012» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την <28η> του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Αν ο διαγωνισμός αναβληθεί ή αποβεί άκαρπος την ορισθείσα ημερομηνία, θα επαναληφθεί στις 5/7/2012, την ίδια ώρα και ημέρα στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Εκτός της εγγυητικής συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά της τεχνικής – επαγγελματικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 30.800,00€, συν Φ.Π.Α. 16% 4.928,00€ = 35.728,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2285360155  και 2285360176. 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.