ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος  28 – 06 – 2016
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ.  10485        
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                              
ΤΑΧΥΔ/ΡΙΟ                                                                                                               
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΟ: Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          Προς  κάθε  ενδιαφερόμενο
Πληροφ. Μανωλάς Δημήτριος                                                             
Τηλέφωνο :  2285062165
Θέμα : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για εργασίες συντήρησης – επισκευής εγκαταστάσεων    ταχυδιυλιστηρίου.
Κ.Α.  25-6262.006    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.110,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.  
O Δήμος ενδιαφέρεται να υλοποιήσει τις εργασίες του θέματος και για το λόγο αυτό , όποιοι ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα και τον εξοπλισμό, να αποστείλουν κλειστή οικονομική προσφορά για τις εργασίες συντήρησης .
Στην μελέτη αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών καθώς και οι εργασίες  αποκατάστασης των βλαβών.
Τα υλικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης θα είναι επώνυμων  εταιριών εκτός από αυτά που κατασκευάζονται αποκλειστικά σε μηχανουργείο.
Ο υπό επισκευή εξοπλισμός παραλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις του ταχυδιυλιστηρίου με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, εφόσον δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί επί τόπου. 
Ο ανάδοχος προβαίνει στην επισκευή τους σε μηχανουργείο ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο και τα επιστρέφει επί τόπου με δαπάνες του . 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού  ενδεικτικού προϋπολογισμού της  μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν χρονική παράταση θα πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ.
Κατά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στο  τεύχος της μελέτης, θα ισχύουν οι ίδιες τιμές του προϋπολογισμού μελέτης (μειούμενες κατά την έκπτωση που θα προσφέρει ο ανάδοχος) και έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.
Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  έχουν  εγγύηση  τουλάχιστο  ενός  έτους.
Στις  παραπάνω  εργασίες  περιλαμβάνονται  όλα  τα  μικροϋλικά (κοχλίες, βίδες, φλάντζες κ.λπ.) για  εργασία  πλήρους  παράδοσης  σε  πλήρη  λειτουργία.
Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του   Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  μέχρι  και  την  Τρίτη  05/07/2016
Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  απευθύνονται  στην  Επιτροπή  Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης  εργασιών 28/80. Επίσης  στο  φάκελο,εξωτερικά,  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  ο  τίτλος  του  θέματος  της  προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν και στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
Το  ποσοστό της έκπτωσης επί του συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού της  μελέτης  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  αριθμητικώς  και  ολογράφως  και  δεν  θα συμπεριλαμβάνει  το  ΦΠΑ.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής                                                                                                   

Σχόλια are closed.