εργασίες συντήρησης οστεοφυλακίου Κοινότητας Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κουφονήσια 20/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΏΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: 340/2019

ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΊΩΝ

Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος                                         Προς:
Τηλ.:  2285071379                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο
Φαξ.: 2285074139

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για: «εργασίες συντήρησης οστεοφυλακίου Κοινότητας Κουφονησίων».

Δια της παρούσης η Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  σας καλεί   να  καταθέσετε  οικονομική προσφορά δαπάνης για: «εργασίες συντήρησης οστεοφυλακίου Κοινότητας Κουφονησίων»  από Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα 12.00 μ.μ..

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.999,,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας

2.Φορολογική Ενημερότητα

3.Ασφαλιστική Ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος της

Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νάξος,  Νοέμβριος 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασίες συντήρησης
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    οστεοφυλακίου Δ.Κ. Κουφονησίων
Ταχ.Δ/νση :     Χώρα Νάξου

Ταχ.Κώδικας: 84300 Νάξος

Πληροφορίες: Βασιλάκης Μ.

Τηλέφωνο:      2285360119

FAX:                 2285023570

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η εργασία συντήρησης και αποκατάστασης: α) της υφιστάμενης αποσαθρωμένης οροφής, β) τμήμα της γκρεμισμένης περίφραξης, του οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο του οικισμού της Δ.Κ. Κουφονησίων, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, καθώς και τον καθαρισμό με την απομάκρυνση μπάζων από το χώρο του νεκροταφείου.

Η συντήρηση αυτή απαιτήθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα, κρίνεται όμως τελικά αναγκαία προκειμένου να συντηρηθεί το οστεοφυλάκιο για να βελτιωθεί η αισθητική και ο ευπρεπισμός τους και να εξασφαλισθεί η ασφαλή πρόσβαση των χρηστών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

α) Θα γίνει αποκατάσταση της παλιάς αποσαθρωμένης οροφής και των δοκών του οστεοφυλακίου, με εφαρμογή τεχνικών καθαίρεσης μη διαταραγμένης κοπής και θα απομακρυνθούν όλα τα μπάζα.

β) Μετά την καθαίρεση θα γίνει ο ξυλότυπος της πλάκας και των δοκών περιμετρικά της φέρουσας πλινθοδομής, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

γ) Στη πλάκα και στους δοκούς θα τοποθετηθεί χαλύβδινος οπλισμός κατηγορίας Β500C, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο στατικών, καθώς επίσης και πλαστικοί αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.

δ) Θα ακολουθήσει η σκυροδέτηση της νέας πλάκας και των δοκών του οστεοφυλακίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ. σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο στατικών.

ε) Θα γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου γκρεμισμένου προστατευτικού τοιχίου περίφραξης 15,0μ περίπου με κατασκευή νέου πετρόκτιστου προστατευτικού τοιχίου από αργολιθοδομή

στ) Για την αποκατάσταση της γκρεμισμένης περίφραξης θα εκτελεσθούν κατά σειρά οι παρακάτω εργασίες : 1) Η έδραση της πετρόκτιστης περίφραξης θα γίνει πάνω σε πέδιλο (σενάζ), που θα κατασκευαστεί από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πλάτους 0,70μ. και ύψους 0,30μ., το οποίο δεν θα ξεπερνά το ύψος του καταστρώματος του υφιστάμενου δαπέδου. 2) κατασκευή πετρόκτιστης περίφραξης, από αργολιθοδομή δύο ορατών όψεων, με λίθους από λατομείο, όμοιας απόχρωσης και προέλευσης με τα υφιστάμενα αντίστοιχα τοιχία περίφραξης του νεκροταφείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πλάτους 0,60μ. και ύψος που θα κυμαίνεται από 1,20μ. έως 1,50μ., έτσι ώστε το τελικό ύψος της  αργολιθοδομής καθ’ όλο το μήκος της να είναι σταθερά 1,30μ., πάνω από το κατάστρωμα του υφιστάμενου δαπέδου του νεκροταφείου. Οι όψεις των λίθων δεν θα πρέπει να έχουν γίνει λείες ή επίπεδες με χρήση μηχανημάτων επεξεργασίας. 3) Η επίστεψη της αργολιθοδομής θα γίνει από χονδρόπλακες μέσου πάχους 5εκ. ακανόνιστου σχήματος.

Το προϋπολογιζόμενο κόστος των προαναφερθέντων εργασιών είναι 7.999,49 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α

Οι εργασίες που θα γίνουν και με ευθύνη του αναδόχου, είναι αυτές που περιγράφονται παραπάνω.

Θα απομακρυνθούν άμεσα, μετά το πέρας των εργασιών όλα τα μπάζα, τα τυχόν πλεονάζοντα άχρηστα υλικά και θα αποκατασταθεί ο χώρος. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας των εργασιών και θα γίνει αποκατάσταση, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.  Τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της εργασίας στον ανάδοχο.

Νάξος, Νοέμβριος 2019

Ο συντάξας                                                                                                   Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

 

Βασιλάκης Μάρκος                                                                           Ζουγανέλης Εμμανουήλ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.                                                          Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Comments are closed.