ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος, 07-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αρ. Πρωτ. : 6091
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  63.057,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 21η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. ώρα λήξης 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360126).
Ο Δήμαρχος
κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος 

Σχόλια are closed.