ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 13  Μαΐου 2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ. πρωτ. 5175
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &                                                     
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Εργασίες ταφής απορριμμάτων
έτους 2011 στο Χ.Α.Δ.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομοτεχνικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη εργολάβου για : «Εργασίες ταφής απορριμμάτων έτους 2011 στο Χ.Α.Δ.Α.».Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & της ΚΥΑ 69269/5387/90, της ΚΥΑ 69728 /824/17.5.96 και τους Ν. 1650/86, Ν. 1418 /84 & της Εγ.1/25-1-00 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στην αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου, στο Δημαρχιακό μέγαρο, την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 12:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 13:00μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό,  τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία παρόμοιες εργασίες ταφής απορριμμάτων σε Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.
Το χρονικό διάστημα ισχύος της εργολαβικής σύμβασης θα είναι δώδεκα μήνες.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε €190.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των € 3.800,00 (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικής επιστολής του ΤΣΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 7 Ιουνίου 2011 σε περίπτωση που αναβληθεί ή αποβεί άκαρπος .
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.e-naxos.eu .

Συνημμένα έγγραφα:
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προκήρυξη
Τεχνική περιγραφή
Προσφορά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.