ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες Ταφής απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 103.320,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω τις διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις 30.11.2015, και ώρα 10:00:00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  08.12.2015  και ώρα  15:00:00  μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 14.12.2015 και ώρα 10:00:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία εργασίες ταφής απορριμμάτων σε Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι για έξι (6) μήνες.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 1.680,00 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος : Ν.Βερνίκου, τηλ. 22853 60129).
 
Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νικ. ΜαργαΡΙτης

Σχόλια are closed.