ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος  24-09-2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. πρωτ.:  17740
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΕΜΑ:Εργασίες Ταφής Απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2014-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομοτεχνικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες Ταφής απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2014-2015» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & της ΚΥΑ 69269/5387/90,της ΚΥΑ 69728/824/17.5.96 και τους Ν. 1650/86, Ν. 3669/08 & της Εγ.1/25-1-00 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, όπως ισχύουν.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία εργασίες ταφής απορριμμάτων σε Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 168.000,00 €, πλέον του ισχύοντα Φ.Π.Α. 9%, 15.120,00 € = 183.120,00 €.
Κατανέμεται δε (σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα), για το έτος 2014 σε ποσό 28.000,00€, πλέον ισχύοντα ΦΠΑ ήτοι 30.520,00 € και για το έτος 2015 σε ποσό 140.000,00€, πλέον ισχύοντα ΦΠΑ ήτοι 152.600,00 €. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι για ένα έτος.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 3.360,00 € (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του (ΤΣΜΕΔΕ)
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καταβάλλοντας δέκα (10,00) € στο ταμείο του Δήμου ως έξοδα εκτύπωσης. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα μέχρι και την  10/10/2014.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.