ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Νάξος, 06/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                      ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 22376
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                               Ηλίας Βασιλάκης & ΣΙΑ.Ο.Ε
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                       Τεχνικη εταιρεία
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360100
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ »

«Σχετ.: α. Η από 14-10-2021 Θεωρημένη Μελέτη

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής>>

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 19.889,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την A-1718 /01-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ : ΩΦ71ΩΚΗ-ΣΕ7 & ΑΔΑΜ: 21REQ009669342 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ YΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ από σήμερα Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου του έτους 2021 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο ανάδοχο ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένη υπηρεσία .
Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν πρόσκλησης του από τον Δήμο.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής>>

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά

1 Yπεύθυνη Δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)

2.Φορολογική Ενημερότητα

3.Ασφαλιστική Ενημερότητα

Β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.