Εργασίες παρακολούθησης συντήρησης καλής λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 08/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αριθμός Πρωτοκόλλου 23157/2020
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σκοπελίτου Ειρήνη                                                                           ΠΡΟΣ:  Εταιρεία «ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ»
Τηλέφωνο:      2285051600

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ  »

 

Δια της παρούσης η Κ Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ» από σήμερα Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.  με ενδεικτικό προϋπολογισμό  24.552 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.