ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος, 11/5/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.  οικ.6358
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  59.730,72 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23/5/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:30 π.μ.  ώρα λήξης 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στη Χώρα Νάξου.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Εκτός της εγγυητικής συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά της τεχνικής – επαγγελματικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2285360104 – 127.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.