ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             Ημερομηνία: 14/12/2020
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300                                                                                                                             ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες : Ραβιόλου Α                                                                                           1.ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΣΙΑ O.Ε
Τηλέφωνο 2285360118 2285023570                                                                          2.ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
E-mail . araviolou@naxos.gov.gr

(Η πρόσκληση θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ»

Σχετ. : α. Τεχνική Περιγραφή σχετικής Υπηρεσίας
β. Με αρ. 1782/09-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας και των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. Α-1743/Ο9-12-2Ο2Ο (ΑΔΑΜ: 20REQ007840490) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως.εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας, υποβάλετε προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις της περ.31, παρ.1, άρ.2 και του άρ.328 και άρθρο 118 του Ν.4412/16 οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2, του άρ. 73 και του άρ.74, και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρ.3Ο4 και 305 του ν.4412/16:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr),
2. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογική ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
Αντίγραφο εγγράφου επαγγελματικής καταλληλότητας( επιμελητηρίου ή taxis Κλπ)
Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.3, του άρ.33Ο, του Ν.4412/Ι6.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.