ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 2019-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 9ης Ιανουαρίου 2019.

Αριθ. Απόφασης: 02/2019

 

ΘΕΜΑ: Παράταση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Δρυμαλίας 2019-2021

Στη Νάξο, σήμερα 9 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 129/04-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

Παρόντες: Λιανός Δημήτριος, Ανεβλαβής Αργύριος, Καραμπάτση Νεκταρία, Πολυκρέτης Εμμανουήλ – αναπληρωματικό μέλος, Βασσαλάκης Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες: Εμμανουήλ Μαργαρίτης – Πρόεδρος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Μαράκης Ιωάννης – Αντιπρόεδρος, Βρούτσης Βασίλειος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού/Λογιστικού, Χατζηκλιμάνογλου Στυλιανή.

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Πολυκρέτης Εμμανουήλ αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου ημερήσιας διάταξης θέματος.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Λιανός Δημήτριος ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι, λόγω απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση θα ασκήσει καθήκοντα προέδρου ο ίδιος καθόσον έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας, σε εφαρμογή της παρ.2 άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Ο εκτελών χρέη προέδρου, εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο «Παράταση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Δρυμαλίας 2019-2021» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την ομαλή συνέχιση του εν θέματι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. 215/09-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :   Παράταση διαγωνισμού με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 2019-2021»

Σχετ.: 1) Οι διατάξεις του αρ. 366 & 367 του Ν. 4412/2016

2) Οι διατάξεις του αρ. 15 του ΠΔ 39/2017

3) Η με αρ. πρωτ. 19988/16-11-2018 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την      ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 2019-2021»

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 2019-2021» και με αριθμό συστήματος 67679 πρέπει να παραταθεί έως Σάββατο 16/02/2019 και ώρα 23:00,  λόγω προδικαστικής προσφυγής που έχει κατατεθεί, κατά της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού και την αναμονή της απόφασης αρμοδίως από την Α.Ε.Π.Π.

Τα θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης προδικαστικής προσφυγής από την αρμόδια αρχή (ΑΕΠΠ) με συγκεκριμένες προθεσμίες εξέτασης της προσφυγής.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης.

Κατόπιν αυτών, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του Ν. 3852/2010,
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
Την υπ’ αριθ. 255/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΥΩΚΗ-Ν27) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 19988/16-11-2018 (18PROC004246209) σχετική διακήρυξη,
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 215/09-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, για το λόγο που αναγράφεται στην  εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Παρατείνει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Δρυμαλίας 2019-2021»,  με αριθμό συστήματος 67679, έως την 16/02/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 23:00.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 02/2019.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Λιανός Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.