ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΗΛ. 2285026721

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και εννέα λεπτά (17.512,09 €) και αναλύεται ως εξής:
Για το έτος 2020, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για το έτος 2021 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.512,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 35-6162.012, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους 2021 αντιστοίχως.
Για την κάλυψη της δαπάνης για το έτος 2020 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1916/23-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Φορολογική ενημερότητα, β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου, γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet, ε. Ο Ανάδοχος οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει: α) ότι έχει λάβει γνώση των περιοχών της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας β )διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό –προσωπικό, για τις εργασίες αυτές

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε κλειστό φάκελο, έως τις 28-12-2020 και ώρα 11:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Βαγγέλης Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.