ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚYΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & των ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως ισχύει σήμερα και της Εγκυκλίου Δ.ΥΓ2/86945/10-08-2007 της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (εργαστηριακές αναλύσεις), διαθέτουν τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό,  το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών, και έχουν ήδη εκτελέσει εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η διαπίστευση θα αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον στις παραμέτρους της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης (Αμμώνιο, Αγωγιμότητα, Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων), Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli, pH, Αριθμό αποικιών σε 22 και 37οC, Κολοβακτηριοειδή, Θολότητα, Εντερόκοκκοι, Αργίλιο) και σε 10 από τις παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 28.710,44€, συν Φ.Π.Α. 23% 6.603,40€ = 35.313,84 €.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι ετήσια.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 574,21 €(2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισότιμου ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις..
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2285360176.
Επιπλέον, τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.e-naxos.eu .

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.