Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 14023/12.08.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360101
E-mail : press@naxos.gov.gr

 

Προς: MATTER Εργαστήριο Χημικών  – Οινολογικών Αναλύσεων Γ. Μακρυδημήτρης & Α. Νικολοπούλου Ο.Ε.

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία :
«Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 37.180,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατανέμεται ως εξής : Για το έτος 2021 με το ποσό των 12.386,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για το έτος 2022 με το ποσό των 24.794,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κ.Α. 25-6162.005 (Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)
CPV : 71620000-0 [Υπηρεσίες αναλύσεων]

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της υπηρεσίας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.