ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΠ 5452/18-5-2011
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & των ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως ισχύει σήμερα και της Εγκυκλίου Δ.ΥΓ2/86945/10-08-2007 της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την <31η> του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Αν ο διαγωνισμός αναβληθεί ή αποβεί άκαρπος την ορισθείσα ημερομηνία, θα επαναληφθεί στις 7/6/2011, την ίδια ώρα και ημέρα στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο με τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 57.800,00 €, συν Φ.Π.Α. 23% 13.294,00 € = 71.094,00 €.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 1.156,00 € (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον, τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.e-naxos.eu .

Συνημμένα αρχεία

Διακήρυξη  ΑΠ 5452/18-5-2011
Μελέτη
Έντυπο Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.