«Εργαστηριακές αναλύσεις διερεύνησης του ιού SARS-COV-2 στα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα των ΒΙΟΚΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 7060/2021
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Νάξος, 13/05/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «Εργαστηριακές αναλύσεις διερεύνησης του ιού SARS-COV-2 στα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα των ΒΙΟΚΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.472,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Μελέτη αφορά σε ενιαία προσφορά ενός τμήματος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος,
Δημήτριος Λιανός

Comments are closed.