Ο Δήμος Νάξου, Ν. Κυκλάδων
Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & των ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως ισχύει σήμερα και της Εγκυκλίου Δ.ΥΓ2/86945/10-08-2007 της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 12 του μηνός Μαΐου  του έτους 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 12:00 μ.μ. ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο με τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 15.860,00 €, συν Φ.Π.Α. 21% 3.330,60 € = 19.190,60 €.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 317,20 € (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καταβάλλοντας 15,00 € στο ταμείο του Δήμου ως έξοδα εκτύπωσης, ή να αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή τους από την ιστοσελίδα www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα ‘Διαγωνισμοί'.
Αιτήσεις για προμήθεια των τευχών του διαγωνισμού θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 6-05-2010.

Συνημμένα έγγραφα
Διακήρυξη
Μελέτη
Οικονομική Προσφορά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ NAΞΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.