Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 07/03/2020 έως 07/03/2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Νάξος 06/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 22258
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων
Προς: Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Γουρζή Μαρία
Τηλέφωνο: 2285360129

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 07/03/2020 έως 07/03/2021.

Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 12:30 μ.μ.

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο διάστημα από 07/03/2020 μέχρι 07/03/2021 και δεσμεύει τους Κ.Α.
10-6253, 15-6253, 20-6253, 20-6252, 25-6253, 25-6252, 30-6253, 30-6252, 35-6253, 40-6253 και 50-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων/Μηχανημάτων» του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2019 – 2020 με συνολικό ποσό 19.424,00 €.

Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή και το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ετήσιων ασφαλίστρων, των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών.

Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.

Συνημμένο αρχείο

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.
Υδρόγειος Ασφαλιστική – Σύμβουλος Ασφαλίσεων Καπρή Φωτεινή
2. Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Σαλτερή Μαρία
3. Intersalonica – Υποκατάστημα Νάξου
4. Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Μαράκη Ελευθερία
5. Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Μαρούλης Νικόλαος
6. Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Καλαβρός Ιωάννης

Σχόλια are closed.