Ετήσια διαδικτυακή φιλοξενία της ιστοσελίδας του Νάξαθλον

Προς:

Αλέξανδρο Σεϊντάνη
Διαδικτυακές υπηρεσίες

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. 20723/06-11-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς η οποία απέβη άγονη, εκδίδουμε εκ νέου πρόσκληση για την ανάθεση που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια διαδικτυακή φιλοξενία της ιστοσελίδας του Νάξαθλον» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (148,80 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00-6452  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1537/04-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet, προκειμένου να διαπιστώνεται αν αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προμήθεια/υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή στο e-mail: prot@naxos.gov.gr σε μορφή pdf, έως τις 02-12-2020 και ώρα 11:00.

Σχόλια are closed.